การประชุมปฏิบัติการดำเนินงานและถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตเด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคันและเด็กตกหล่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566