การประเมินสภาพจริงและให้คะแนนการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2566