การประชุมวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)