พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “โครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (REO 11 MOE AWARDS)