ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การป้องกัน เฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปี 2566