การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Platform ระบบ MOE Safety Center แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566