การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายป้องกัน ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน แก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566