แบบจำลองเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าไฟฟ้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลา