การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ ๗/๒๕๖๖ และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖