ศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗