งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3