งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6