งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมยุวกาชาด (การปฐมพยาบาล) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3