ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566