การประชุมพิจารณา ตรวจ แก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา