ร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาบุคลกรสู่ความเป็นมืออาชีพกิจกรรม “พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ ครูมืออาชีพ”

วันพฤหสับดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาบุคลกรสู่ความเป็นมืออาชีพกิจกรรม “พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ ครูมืออาชีพ” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ รับรู้นโยบาย เป้าหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ โอกาส ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และวัฒนธรรมองค์กร โดยมี นายวีระ แข็งกสิกรผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและนางธรรมพร แข็งกสิกร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สพป.นครพนม เขต 2