การเปิดโครงการ Open House เปิดประตูสู่ M.C.W. 2023 และโครงการ H – Festival เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมและโรงเรียนเครือข่าย

ในวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปนายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Open House เปิดประตูสู่ M.C.W. 2023 และโครงการ H – Festival พร้อมด้วย นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมและโรงเรียนเครือข่ายมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมผู้เรียนให้แสดงความสามารถ ทักษะด้านต่างๆตามศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งภายในงานมีการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี นิทรรศการภาพถ่าย การจัดจำหน่ายสินค้าการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ นิทรรศการวิชาชีพและวิถีชีวิต ซึ่งมีโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม และโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 10 โรงเรียน เข้าร่วมกิจรรมในครั้งนี้