การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนมประธานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม