การเข้าร่วม “โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เข้าร่วม “โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานฯเพื่อทราบประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึั้นพื้นฐาน ในด้านการเงินการคลังจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สามารถนำความรู้ และข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร