การเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการOpen House ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการOpen House ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนปลาปากวิทยาและ โรงเรียนเครือข่ายมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมผู้เรียนให้แสดงความสามารถทักษะ ด้านต่างๆตามศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ หอประชุมโรงเรียนปลาปากวิทยา