เข้าร่วมประชุมการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2567

วันพฤหสับดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2567 เพื่อให้ทราบกรอบกิจกรรมการจัดกงานนมัสการพระธาตุพนม และพิจารณาร่างกำหนดการ และร่างคำสั่งคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี ชั้น 3 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม