Previous slide
Next slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการย้ายกรณีที่ 2 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กลุ่ม 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมประกาศรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายฯ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Previous slide
Next slide
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
คลิ๊กเพื่ออ่าน
แผนพัฒนาคุณภาพ 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2567)
คลิ๊กเพื่ออ่าน
รายงานแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569)
คลิ๊กเพื่ออ่าน
คู่มือ แนวการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีสำ หรับ หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515
คลิ๊กเพื่ออ่าน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

  1. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
  3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพม.นครพนม

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศ รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการย้ายกรณีที่ 2 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กลุ่ม 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมประกาศรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายฯ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.นครพนม

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2567 (70%)

จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2566

รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

โรงเรียนในสังกัด
0
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1000
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​
0

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

E-SERVICE

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน