Click Here
Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous
Next
แผนพัฒนาคุณภาพ-66-70
คลิ๊กเพื่ออ่าน
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566
คลิ๊กเพื่ออ่าน
แผนชั้นเรียนเต็มรูป-2565-2569 และแผนชั้นเรียนรายปี
แผนชั้นเรียนเต็มรูป-2565-2569-และแผนชั้นเรียนรายปี
คลิ๊กเพื่ออ่าน

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกราช และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

ประชุมการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือครูแก้ไขปัญหาหนี้สินผ่านการปรับปรุง และยกระดับระบบการตัดจ่ายเงินเดือนให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกราช และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

ประชุมการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือครูแก้ไขปัญหาหนี้สินผ่านการปรับปรุง และยกระดับระบบการตัดจ่ายเงินเดือนให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖)

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนคค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

0
โรงเรียนในสังกัด
1000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

E-SERVICE

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน